Begeleidingsmodel

Gezinshuis & begeleiding voor jongeren

Ken, accepteer en wees jezelf

Deze methodiek is door KERN 5 zelf ontwikkeld. Uitgangspunt van deze methodiek is dat identiteit de basis is van je gedrag. Het doel is het creëren van een stevige identiteit als fundament waarop je je leven kunt bouwen. Daarvoor is bewustzijn nodig van hoe je bent geworden zoals je nu bent. Daarvoor wordt het contextueel gedachtengoed gebruikt. Een essentiële vervolgstap is om te leren accepteren dat je nu bent zoals je bent. Zowel in positieve zin met het karakter, de talenten en kwaliteiten die je hebt, maar ook in het accepteren van beperkingen, tekortkoming en teleurstellingen.

Vervolgens wordt er gewerkt aan een doel in het leven door aandacht te hebben voor zingevingsvragen. Dat bepaalt ten diepste het waarom. Wie mag je zijn, wie wil je zijn, wat wil je bereiken en wat wil je als erfenis achterlaten voor de volgende generatie?

Vanuit de oplossingsgerichte methodiek wordt een concreet stappenplan gemaakt hoe de gewenste situatie behaald kan worden.

Jongeren leren wie ze mogen zijn, leren hun kwaliteiten en talenten kennen en weten wat zij belangrijk vinden doordat ze weten wat ze willen bereiken in hun leven. Het leven krijgt betekenis en zin waardoor motivatie van binnenuit ontstaat. De jongere ontwikkelt een manier om goede keuzes te kunnen maken door deze steeds langs de meetlat van zijn eigen gefundeerde normen te leggen. De jongere leert trouw te zijn aan zichzelf; ontwikkelt steeds meer zelfvertrouwen.

Belangrijk uitgangspunt is ons geloof in God en in de Bijbel. Daarin vinden we geweldig belangrijke levenslessen geïnspireerd door Degene die het leven heeft bedacht en geschapen. Wanneer je over zingevingsvragen nadenkt, kun je niet om geloof heen. Dit speelt dan ook een belangrijke inhoudelijke rol binnen deze methodiek.

Contextueel

Uitgangspunt van contextueel werken is dat een situatie niet op zichzelf staat maar moet worden gezien in de gehele context van de gezinssituatie, opvoeding, relaties met mensen in het eigen netwerk en life events. Deze factoren hebben invloed op hoe je nu situaties ervaart en met dingen omgaat.

De eerste stap is bewustwording van de invloed die de context heeft op het nu. Door dit te onderkennen en te leren accepteren, wordt ruimte gecreëerd om andere strategieën en patronen aan te leren.

Het systeem van de jongere heeft altijd invloed. Aanwezig of niet aanwezig, steunend of niet steunend. De kracht van contextueel werken is dat de jongere eenzijdig het proces aan kan gaan, los van ouders die daaraan meewerken of betrokken (willen) zijn.

Contextueel werken biedt een duurzame oplossing door de kern van het gedrag aan te pakken en niet alleen het gedrag zelf. Het is altijd gericht op herstel van relaties door begrip, vergeving en acceptatie.

Oplossingsgericht

Uitgangspunt van het oplossingsgericht werken is de eigen kracht die ieder mens in zich heeft. Er is sprake van een gelijkwaardige samenwerkingsrelatie tussen de jongere en de begeleider. De jongere als expert over zijn eigen leven en daardoor wetend wat bij hem past en waar motivatie ligt. De begeleider als expert van methodieken die helpend zijn om aan te sluiten bij de wensen van de jongere.

Het is een positieve benadering gericht op de gewenste situatie in de toekomst. Door daarop gericht te zijn, werkt motiverend en doelgericht.

Presentie

Uitgangspunt van de presentie is dat ‘er zijn’ al steunend is in het proces van de jongere. Onvoorwaardelijkheid, ruimte krijgen om te experimenteren en fouten te mogen maken, geen oordeel maar vrijheid ervaren; zijn belangrijke waarden binnen de presentie.

Dit is de hoofdreden waarom de voorkeur van KERN 5 uitgaat naar het werken binnen een gezinshuis situatie. De jongere mag er zijn en er is altijd een vertrouwd persoon waar je mee in contact kunt zijn en waar je op terug kunt vallen. Wij vinden de jongere waardevol genoeg om ons gezin en leven te delen met hem. De tijd en energie die wij in hem steken is niet alleen professioneel en op afspraak, maar juist ook informeel en spontaan. Zoveel mogelijk het ´gewone gezinsleven´ leven dat voor veel jongeren niet vanzelfsprekend is. Samen dingen doen, beleven, ontdekken, delen, creëren, genieten, verwonderen en vieren is de basis van waaruit we werken en wat we mee willen geven aan de jongere.

Zelfstandigheidsmatrix

Deze evidence based methodiek gaat uit van de verschillende levensgebieden van de jongere. Door per domein de jongere te bevragen wordt de mate van zelfredzaamheid per leefgebied inzichtelijk gemaakt. Door er een score aan te verbinden wordt de voortgang en verbetering ook concreet gemaakt en beleefd door de jongere. Succeservaringen laat jongeren groeien.

De uitkomst van de ZRM wordt vanuit de oplossingsgerichte methodiek als basis gebruikt voor het opstellen van concrete doelen en de acties die daarvoor nodig zijn. Per actie wordt ook direct de rol van de jongere zelf, zijn netwerk en de begeleiding beschreven.

Halfjaarlijks wordt de ZRM ingevuld om de voortgang in kaart te brengen en dient als basis van de evaluaties.

Eclectisch werken 

KERN 5 beschikt over kennis en vaardigheden vanuit vele verschillende methodieken. De kracht van de begeleiding zit hem in het eclectisch werken door in te schatten en af te stemmen welke methodiek het meest passend is bij de situatie van de jongere.